Wyszukiwanie

Szukaj...

Przekaż darowiznę

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn. Przekaż darowiznę na cele statutowe.

Odwiedź Szymonka i Dawidka

Apel do prezydenta Bronisława Komorowskiego o debatę nad nowelizacją ustawy o chorobach zakaźnych

Szanowny Panie Prezydencie,

Sejm i Senat przyjęły ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W toku prac parlamentarnych, pomimo wielu apeli środowisk naukowych i rodzicielskich oraz organizacji pozarządowych nie doszło do merytorycznej publicznej debaty na temat konsekwencji proponowanych zmian. W efekcie, niemal w ciszy komisji sejmowych, pod pretekstem „ujednoliceń i dopasowania” przyjęto ustawę, która fundamentalnie zmieni obraz szczepień w Polsce.

Metoda prawna wybrana przez zwolenników ustawy (głównymi jej beneficjentami są korporacje medyczne – producenci szczepionek) budzi zasadnicze zastrzeżenia. Uniemożliwiła bowiem poznanie przez opinię publiczną nowych propozycji, które wprowadzają m.in. obligatoryjne szczepienia dorosłych Polaków. Tej i podobnej rangi zmiany wprowadzono niemalże po kryjomu, pod płaszczykiem nieistotnych nowelizacji. Istnieją również obawy konstytucjonalistów, że wprowadzane zmiany mogą naruszą konstytucje gwarancje wolności obywateli.

Zwracamy się do Pana Prezydenta, jako Głowy Państwa, który dawał już dowody swojej wrażliwości na rację środowisk społecznych, aby umożliwiając publiczną debatę pod Pana auspicjami stworzyć szansę na otwartą dyskusję zwolenników tak radykalnych zmian, oraz środowisk sceptycznych wobec tych rozwiązań – zanim minie termin jej podpisania.

Stawką wprowadzenia tej ustawy nie jest, wbrew podawanym argumentom jej zwolenników, usprawnienie procedur państwa lub ujednolicenie przepisów, ale zdrowie milionów Polaków. Jak bowiem wiemy z nieodległej przeszłości, korporacje farmaceutyczne mają zdolność "przekonania”nawet rządów państw Unii Europejskiej o konieczności zakupu za setki milionów Euro ryzykownych szczepionek.

Wierzymy też, że otwarta debata pozwoli Panu Prezydentowi wyrobić sobie lepszą ocenę zasadności podpisania tej nowelizacji. Mamy bowiem przekonanie, że interes zdrowotny Polaków oraz poszanowanie konstytucyjnej gwarancji wolności uzasadniają odrzucenia tej nowelizacji lub skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego.

W załączeniu przesyłamy krótkie podsumowanie najważniejszych zastrzeżeń wobec nowelizacji, które naszym zdaniem powinny zostać podniesione i wyjaśnione w otwartej debacie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"

Lista organizacji popierających wniosek (rosnąca, uaktualniana na www.stopnop.pl):

Franciszkański Ruch Ekologiczny, Charytatywny i Historyczny

Koalicja Polska Wolna od GMO 

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Stowarzyszenie „Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich”

Fundacja Dom Rain Mana

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Fundacja „Boryna”

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”

Podlaski Ośrodek Naukowo-Badawczy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl 

Fundacja Natura Bez Granic

Neurokultura - medium zaangażowane

Stowarzyszenie "Bliżej Siebie i Natury" 

Stowarzyszenie "Nadzwyczajne Dzieci"

Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym „Być jak Inni”

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Joanna Mendecka mamowanie.pl

Fundacja Reha-Vitae Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy 

Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku

niezależnatelewizja.pl

Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel) oraz Sir Julian Rose, prezes ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside (Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi)

Ośrodek dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Alfa-Aridani

Fundacja dla osób z Autyzmem  "Za Szybą"

Stowarzyszenie ONJATY w Bukowcu

 

oraz

dr Bogusława Cofta - pediatra, Poznań

dr Piotr Komorowski - lek. internista, pulmonolog, Warszawa

dr Wiesława Stopińska - dr n. med. pediatra, Sierpc

dr Ewa Weis - lek. pediatra, Śrem

dr Roman Andrzej Śniady Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr.n.med. Dorota Sienkiewicz 

 

Załącznik nr 1

Zwracamy uwagę na istotne i kontrowersyjne zmiany proponowane w ww. projekcie:

1. Zmiana definicji choroby zakaźnej na potrzeby inspekcji sanitarnej, co budzi obawy rozszerzenia przymusu szczepień o kolejne szczepionki i daje możliwość ogłoszenia epidemii z błahych powodów, a co z tym się wiąże nałożenie przymusu szczepień na wszystkich obywateli (art. 2 ust. 2). Może to dotyczyć chorób spoza rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia i Rady Ministrów.

2. Określenie obowiązku szczepień ochronnych w art. 5 w sposób ogólny, przenosząc go na wszystkich obywateli, a nie tylko dzieci. Intencją tej zmiany jest połączenie przepisów dotyczących stanu epidemii z przepisami ogólnym (art. 5, po nowelizacji w rozdziale 1 „Przepisy Ogólne”, z art. 46 znajdującego się w rozdziale 8 „Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii”).

3. Rezygnacja z refundacji kosztów zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy (uchylenie art. 21 ust. 9), co jeszcze bardziej pogorszy i tak wadliwy monitoring tych odczynów w naszym kraju.

4. Próba zmonopolizowania i ograniczenia dostępu do informacji o zakażeniach, chorobach zakaźnych i niepożądanych odczynach poszczepiennych poprzez ograniczenie ich rejestracji do systemu Sentinel. Jednocześnie rezygnuje się z przechowywania w przychodniach i szpitalach dokumentacji dotyczącej zgłoszonych Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych. To uniemożliwi dochodzenie roszczeń osobom poszkodowanym przez szczepienia, pozbawiając ich dostępu do indywidualnej dokumentacji zawierającej dowody niezbędne do przedstawienia w sądzie. Projektowany jest płatny dostęp do systemu Sentinel, wyłącznie dla niektórych instytucji i po wcześniejszym podpisaniu umowy. Nie przewiduje się dostępu organizacji reprezentujących interesy pacjentów ani dostępu osób indywidualnych do swoich danych. Jednak nawet płatny dostęp może być ograniczony, gdyż GIS przewiduje rozpatrzenie podania z możliwością odmowy, której przyczyny nie są w projekcie ustawy w żaden sposób określone (art. 29a).

5. Kontrowersyjny temat przymusu bezpośredniego wykonywanego przez pracowników medycznych pod nadzorem lekarza (art. 36 ust.2).

6. Zniesienie uprawnień Ministerstwa Zdrowia do określania standardów pracy inspekcji sanitarnej oraz wydawania rozporządzeń dotyczących formalnych procedur jej działania. Rezygnuje się również z brania pod uwagę praw Unii Europejskiej, Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych oraz zachowania słusznych interesów podmiotów kontrolowanych.

7. Rozszerzenie uprawnień Inspekcji Sanitarnej o nadzór nad realizacją obowiązków przez obywateli. Nadzór ten ma dotyczyć obowiązków zawartych w art. 5 i obejmować również obowiązkowe poddawanie się szczepieniom (bez określenia jakim) oraz obowiązkowe profilaktyczne przyjmowanie leków (bez określenia o jakie leki chodzi). Obowiązki te mają dotyczyć wszystkich osób przebywających na terytorium RP, również osób zdrowych, nie wymagających pomocy lekarskiej.

8. Brak regulacji odnośnie odszkodowań za powikłania poszczepienne występujące po szczepieniach,których obowiązek nakłada ustawa. Brak regulacji odnośnie odszkodowań za działania niepożądane leków profilaktycznie i obowiązkowo przyjmowanych przez zdrowe osoby.

W związku z powyższym prosimy o możliwość udziału w debacie, która umożliwi przedstawienie argumentów przemawiających za odrzuceniem projektu ww. ustawy lub zaskarżeniem jej do Trybunału Konstytucyjnego. Da ona możliwość przedstawienia opinii lekarzy, naukowców i prawników dotyczących kwestii regulowanych przez ustawę, w tym przymusu szczepień. 

Nadmieniamy, że większość krajów europejskich pozostawia wolny wybór obywatelom, a obowiązek, a nawet przymus dotyczy głównie krajów byłego bloku wschodniego i wynika z anachronicznych przepisów. Obecnie obowiązujące przepisy są niejasne i prowadzą do błędnych interpretacji, a wszelki przymus w tej kwestii stoi w jawnej sprzeczności z Konstytucją RP, prawem europejskim, Europejską Konwencją o Ochronie Prawi Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny i prawem pacjenta do świadomej odmowy albo zgody na zabieg medyczny, jak również Traktatem Lizbońskim (Art. 6) oraz Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej (Rozdział I, Art. 3, pkt 2).

 

Załącznik nr 2

Porównanie nowelizowanych zapisów ustawy:

TAK dla szczepień. NIE dla obowiązku i przymusu szczepień. Zestawienie niepokojących zmian w ustawie o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk senacki nr 141, druki sejmowe nr 293 i 416).