Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/r1883709/stopnop.pl/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dz.U. z 2005r. Nr 214, poz.1816
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 20 października 2005 r.
w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i połoŜnej podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

Na podstawie art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który określa załącznik nr
1 do rozporządzenia.
§ 2. Ustala się zakres zadań pielęgniarki i połoŜnej podstawowej opieki zdrowotnej, który
określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132,
poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411
i Nr 179, poz. 1485.


ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZAKRES ZADAŃ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej "lekarzem POZ", wybrany przez
świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje opiekę lekarską nad
świadczeniobiorcą w zakresie udzielanych przez niego świadczeń opieki zdrowotnej,
z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domowych).
Lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ współpracuje z:
1) pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i połoŜną podstawowej opieki zdrowotnej,
wybranymi przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2) pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania;
3) innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
4) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
3. W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniobiorcy lekarz POZ:
1) prowadzi edukację zdrowotną;
2) prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań bilansowych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
3) uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz zachowania zdrowia
w społeczności lokalnej;
4) rozpoznaje środowisko świadczeniobiorcy.
4. W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz POZ:
1) identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagroŜenia zdrowotne świadczeniobiorcy, a takŜe podejmuje
działania ukierunkowane na ich ograniczenie;
2) koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych
świadczeniobiorcy oraz zapewnia wykonywanie szczepień, zgodnie z odrębnymi przepisami,
oraz informuje o szczepieniach zalecanych;
3) uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych;
4) prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych
zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz POZ:
1) planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia
świadczeniobiorcy;
2) informuje świadczeniobiorcę o moŜliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do
jego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia;
3) przeprowadza badanie podmiotowe świadczeniobiorcy zgodnie z wiedzą medyczną;
4) przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach
podstawowej opieki zdrowotnej;
5) wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych
i obrazowych;
6) kieruje świadczeniobiorcę na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia,
w przypadku gdy uzna to za konieczne;
7) kieruje świadczeniobiorcę do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki
i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;
8) dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych
świadczeniodawców;
9) orzeka o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w oparciu o osobiste badanie i dokumentację
medyczną.
6. W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz POZ:
1) planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego
problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
2) planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub
wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby świadczeniobiorcy;
3) zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne;
4) wykonuje zabiegi i procedury medyczne;
5) kieruje świadczeniobiorcę do wykonania zabiegów i procedur medycznych do innych
świadczeniodawców;
6) kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a takŜe do zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych
i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych;
7) kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej;
8) kieruje do leczenia uzdrowiskowego;
9) orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
10) integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego
świadczeniobiorcy przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji
zawodowych.
7. W zakresie działań mających na celu usprawnianie świadczeniobiorcy lekarz POZ:
1) zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez świadczeniodawców;
2) wykonuje stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych
kwalifikacji i moŜliwości zabiegi i procedury rehabilitacyjne;
3) zleca wydanie świadczeniobiorcy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Przepisy ust. 1-7 nie naruszają prawa i obowiązków lekarzy POZ do realizacji zadań
i stosowania procedur wynikających z odrębnych przepisów.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI I POŁOśNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
Część I
1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej "pielęgniarką POZ", i połoŜna
podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej "połoŜną POZ", wybrana przez świadczeniobiorcę
zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską
i pielęgnacyjną, opiekę połoŜniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w
miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie:
1) promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2) świadczeń pielęgnacyjnych;
3) świadczeń diagnostycznych;
4) świadczeń leczniczych;
5) świadczeń rehabilitacyjnych.
Część II
A. Zakres zadań pielęgniarki POZ
1. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną,
społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia,
obejmując opieką:
1) zdrowych i chorych niezaleŜnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do
drugiego miesiąca Ŝycia;
2) osoby niepełnosprawne.
2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:
1) lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
2) pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;
3) połoŜną POZ;
4) pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
5) innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
6) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;
7) rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.
3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:
1) rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagroŜeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;
2) rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;
3) prowadzenie edukacji zdrowotnej;
4) prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu Ŝycia;
5) monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób;
7) prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;
8) organizację grup wsparcia;
9) profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
10) edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach
zalecanych.
4. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:
1) realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w róŜnych stanach zdrowia i choroby
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
2) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie
i niepełnosprawności.
5. Świadczenia diagnostyczne obejmują:
1) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
2) wykonywanie badania fizykalnego;
3) wykonywanie podstawowych pomiarów Ŝyciowych i ich ocenę oraz interpretację;
4) ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
5) ocenę jakości Ŝycia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy;
6) wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
7) wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę
przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
8) ocenę i monitorowanie bólu;
9) ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny;
10) pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:
1) udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagroŜenia Ŝycia i w nagłych zachorowaniach, w tym
prowadzenie resuscytacji krąŜeniowo-oddechowej;
2) podawanie leków róŜnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie
z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji doŜylnych, podskórnych, śródskórnych
oraz wykonywanie wlewów doŜylnych;
3) zakładanie opatrunków na rany, odleŜyny, oparzenia;
4) cewnikowanie pęcherza u kobiet;
5) płukanie pęcherza;
6) wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych;
7) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno
gojących się w porozumieniu z lekarzem;
8) zdejmowanie szwów;
9) wykonywanie inhalacji;
10) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
11) stawianie baniek;
12) ustalanie diety w Ŝywieniu przewlekle chorych;
13) dobór technik karmienia w zaleŜności od stanu chorego;
14) doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie
z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest pielęgniarka.
7. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:
1) rehabilitację przyłóŜkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu
chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;
2) usprawnianie ruchowe;
3) drenaŜ ułoŜeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
4) ćwiczenia ogólnousprawniające;
5) ułoŜenie i przemieszczanie chorego w łóŜku.
8. Pielęgniarka POZ środowiska nauczania i wychowania planuje i realizuje opiekę
pielęgnacyjną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w jednostce, o której mowa w art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.1)), zgodnie z odrębnymi przepisami.
B. Zakres zadań połoŜnej POZ
1. PołoŜna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę połoŜniczo-neonatologicznoginekologiczną
obejmującą:
1) edukację w zakresie planowania rodziny;
2) opiekę w okresie ciąŜy, porodu i połogu;
3) opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca Ŝycia;
4) opiekę w chorobach ginekologicznych;
5) opiekę nad kobietą w kaŜdym okresie jej Ŝycia.
2. W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej połoŜna POZ współpracuje z:
1) lekarzem ginekologiem (połoŜnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej
zadań;
2) lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
3) pielęgniarką POZ;
4) pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
5) pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
6) połoŜną zatrudnioną w specjalistycznej poradni połoŜniczo-ginekologicznej;
7) innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
8) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:
1) edukację w zakresie prozdrowotnego stylu Ŝycia kobiety;
2) przygotowania do porodu, z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
3) poradnictwo w zakresie higieny odŜywiania w okresie połogu;
4) poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego Ŝywienia noworodka i niemowlęcia do
drugiego miesiąca Ŝycia;
5) poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
6) kształtowanie postaw rodzicielskich;
7) edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji
płodności;
8) profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii połoŜniczych;
9) edukację kobiety we wszystkich okresach Ŝycia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz
podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka
nowotworowego;
10) edukację w zakresie zapobiegania zakaŜeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą
płciową;
11) profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
12) edukację w zakresie szczepień ochronnych.
4. Świadczenia diagnostyczne obejmują:
1) przeprowadzanie wywiadu środowiskowego/rodzinnego;
2) monitorowanie rozwoju ciąŜy fizjologicznej;
3) wykonywanie badania połoŜniczego u kobiet;
4) ocenę relacji rodziny z noworodkiem;
5) monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca
Ŝycia;
6) obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do
środowiska zewnętrznego;
7) wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów;
8) ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zaŜółcenia według schematu Kramera oraz
pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków;
9) wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę
przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
10) pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:
1) planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad:
a) kobietą w okresie ciąŜy, porodu, połogu,
b) noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca Ŝycia,
c) kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
2) przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia
i kobiety;
3) przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji.
6. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:
1) udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagroŜenia Ŝycia i w nagłych zachorowaniach, w tym
prowadzenie resuscytacji krąŜeniowo-oddechowej;
2) udzielanie pomocy połoŜniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia
lekarza;
3) przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych;
4) zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza;
5) udzielanie pomocy w okresie laktacji;
6) wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym:
a) podawanie leków róŜnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie
z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, doŜylnych,
śródskórnych oraz wykonywanie wlewów doŜylnych,
b) zdejmowanie szwów,
c) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza,
d) wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
e) płukanie pochwy,
f) leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleŜyn we współpracy z pielęgniarką POZ,
g) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
h) ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami,
i) doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z lekarzem
i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest połoŜna.
7. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:
1) ćwiczenia usprawniające w ciąŜy, połogu i schorzeniach ginekologicznych;
2) wykonywanie drenaŜu ułoŜeniowego u kobiety;
3) prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej, przygotowującej do porodu oraz połogu.
Część III
Przepisy załącznika nie naruszają praw i obowiązków pielęgniarki POZ i połoŜnej POZ do
realizacji zadań i stosowania procedur wynikających z odrębnych przepisów.
_________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.

Search